Zpracování osobních údajů

Projekt se nezabývá pouze vlastním technickým návrhem, implementací a pilotním provozováním kooperativních systémů, ale tento provoz vyhodnotí pro stanovení technických specifikací, pro vytvoření podkladů k evropským normativním dokumentům a případně i pro oblast právních předpisů, oblast testování a zavádění bezpečnostních prvků pro C-ITS systémy.

Nedílnou součástí řešení národního projektu jsou také integrační práce vedoucí k vytvoření národní C-ITS platformy, která umožní výměnu informací mezi partnery projektu a dalšími organizacemi. Vybudovaná národní platforma bude definovaným způsobem a tak, aby nedocházelo k zásahu do zpracovávaných dat národních uživatelů, poskytnuta pro mezinárodní testování v rámci platformy C-Roads zahraničním partnerům, během které dojde k ověření interoperability systému mezi jednotlivými výrobci HW, poskytovateli služeb apod.

Ochrana osobních údajů účastníků projektu C-Roads je pro nás však prioritou. Vypracovali jsme tyto Informace o zpracování osobních údajů, abychom Vám mohli poskytnout informace o tom, jakým způsobem a proč zpracováváme Vaše osobní údaje, a rovněž o Vašich právech a způsobu, jakým je můžete uplatnit.

Osobními údaji jsou jakékoliv informace týkající se Vás jako účastníků projektu C-Roads.

Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází na základě Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů, na základě oprávněného zájmu či pro splnění úkolu ve veřejném zájmu.

Doporučujeme vám pečlivě se seznámit s těmito informacemi o zpracování osobních údajů (dále jen „Informace“). V případě jakýchkoli dotazů se na nás můžete kdykoliv obrátit prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

 1. SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správci Vašich osobních údajů jsou O2 Czech Republic a.s., IČO: 60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 22 Praha 4 (dále jen „O2“), T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4 (dále jen „TMCZ“) a ŠKODA AUTO a.s., IČO: 00177041, se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav (dále jen „ŠKODA“) (dále společně jen „Správci“ nebo „my“).

Při zpracování Vašich osobních údajů vystupují Správci obecně jako společní správci, kdy společně určují účely a prostředky zpracování, nicméně v určitých případech rovněž jako samostatní správci. Specifikace postavení Správců je uvedena vždy u příslušných účelů zpracování osobních údajů.

 1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS ZPRACOVÁVÁME

V rámci naší činnosti dochází ke zpracování Vašich osobních údajů. Pro přehlednost jsme je rozdělili do několika kategorií:

 • identifikační údaje řidičů, jako jsou například Vaše jméno, přijmení, či specifický udělený identifikátor;
 • údaje o vozidlech, jako jsou například poznávací značka vozidla, typ vozidla (vozidlo údržby, služební vozidlo, osobní vozidlo…), tovární značka a model vozidla, identifikační číslo On-Board zařízení či identifikační číslo účtu mobilní aplikace apod.;
 • lokační údaje, jako je například údaj o poloze vozidla v reálném čase; a
 • údaje o jízdě, jako jsou například informace o rychlosti vozidla či jeho stavu.

Tyto zpracováváme pro veškeré níže v těchto Informacích uvedené účely, pokud není výslovně stanoveno jinak.

 1. ÚČELY, PRÁVNÍ ZÁKLADY, DOBA A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ

Vaše osobní údaje, jejichž kategorie jsou podrobněji popsány v předcházejícím článku, zpracovávají Správci pro níže identifikované účely zpracování, v jasně stanoveném postavení, a to vždy na základě uvedeného právního titulu, po určitou dobu a pouze v definovaném rozsahu:

3.1.        Realizace řešení systému C-ITS a ověření funkčnosti tohoto řešení

Pro tento účel zpracovávají Správci jako společní správci Vaše osobní údaje v rozsahu dle článku 2 těchto Informací, na základě právního titulu souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to po dobu trvání uděleného souhlasu, nejdéle však po dobu 36 hodin od zahájení zpracování Vašich konkrétních osobních údajů.

3.2.        Vývoj a rozvoj technického řešení, tj. výzkumné a rozvojové činnosti vedoucí k dalšímu rozvoji řešení systému C-ITS, užívaných technologií apod.

Pro tento účel zpracovávají Správci jako společní správci Vaše osobní údaje v rozsahu dle článku 2 těchto Informací, na základě právního titulu souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to po dobu trvání uděleného souhlasu, nejdéle však po dobu 12 měsíců od zahájení zpracování Vašich konkrétních osobních údajů.

3.3.        Ochrana právních nároků společných správců

Pro tento účel zpracovávají Správci jako společní správci Vaše osobní údaje v rozsahu dle článku 2 těchto Informací, na základě právního titulu oprávněného zájmu na ochraně práv a majetku Správců jako společných správců, a to po dobu maximálně 2 let od ukončení Vašeho zapojení v projektu C-Roads.

3.4.        Ochrana právních nároků správce

Pro tento účel zpracovávají Správci jednotlivě jako samostatní správci Vaše osobní údaje v rozsahu dle článku 2 těchto Informací, na základě právního titulu oprávněného zájmu na ochraně práv a majetku Správců jako samostatných správců, a to po dobu maximálně 2 let od ukončení Vašeho zapojení v projektu C-Roads.

 1. KOMU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVÁME?

Vaše osobní údaje budou předávány dalším správcům, jakými jsou zejména další členové projektu C-Roads, kdy tyto členy a podmínky předávání specifikujeme níže. Rovněž bude k předávání údajů docházet v případech, kdy budeme přímo povinni Vaše osobní údaje předat na základě zákona (zejména v oblasti soudům a policii při výkonu jejich zákonných pravomocí), a v případech, kdy budeme tyto údaje pro dosažení výše uvedených účelů předávat státním orgánům či třetím osobám (zejména osobám poškozeným protiprávním jednáním).

Dalšími členy projektu C-Roads, kterým jsou jako samostatným správcům předávány Vaše osobní údaje pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních titulů, jsou:

 • Brněnské komunikace a.s. (dále jen „B-KOM“);
 • Dopravní podnik města Brna, a.s. (dále jen „DPMB“); a
 • Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD“);

kdy k předávání pro účely dle odst 3.1 a 3.2 těchto Informací těmto správcům a vzájemně mezi nimi a Správci dochází na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů či v případě ŘSD na základě splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu dle § 124 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPPK“).

Výše uvedení členové projektu C-Roads (B-KOM, DPMB a ŘSD) dále zpracovávají Vaše osobní údaje dle článku 5 těchto Informací.

 1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DALŠÍMI SPRÁVCI

V rámci projektu C-Roads rovněž dochází ke zpracování Vašich osobních údajů dalšími správci, kterým Vaše osobní údaje předáváme podle článku 4 těchto Informací. Níže uvedení členové projektu zpracovávají jako samostantní správci Vaše osobní údaje pro níže uvedené účely zpracování, a to vždy na základě uvedeného právního titulu a po určitou dobu:

5.1.        B-KOM a DPMB jednotlivě jako samostatní správci zpracovávají Vaše osobní údaje pro:

5.1.1.       účel specifikovaný v odst. 3.1 těchto Informací na základě právního titulu souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to po dobu trvání uděleného souhlasu, nejdéle však po dobu 36 hodin od zahájení zpracování Vašich konkrétních osobních údajů;

5.1.2.       účel specifikovaný v odst. 3.2 těchto Informací na základě právního titulu souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to po dobu trvání uděleného souhlasu, nejdéle však po dobu 12 měsíců od zahájení zpracování Vašich konkrétních osobních údajů; a

5.1.3.       účel specifikovaný v odst. 3.4 těchto Informací na základě právního titulu oprávněného zájmu na ochraně práv a majetku správce, a to po dobu maximálně 2 let od ukončení Vašeho zapojení v projektu C-Roads.

5.2.        ŘSD jako samostatný správce zpracovává Vaše osobní údaje pro:

5.2.1.       účel specifikovaný v odst. 3.1 těchto Informací na základě právního titulu splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu dle § 124 odst. 3 Zákon o provozu na pozemních komunikacích, a to po dobu nezbytnou pro dosažení účelu projektu C-Roads, nejdéle však po dobu 24 hodin od zahájení zpracování Vašich konkrétních osobních údaj; a

5.2.2.       účel specifikovaný v odst. 3.2 těchto Informací na základě právního titulu splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu dle § 124 odst. 3 ZPPK, a to po dobu nezbytnou pro dosažení účelu projektu C-Roads, nejdéle však po dobu 6 měsíců od zahájení zpracování Vašich konkrétních osobních údajů; a

5.2.3.       účel specifikovaný v odst. 3.4 těchto Informací na základě právního titulu oprávněného zájmu na ochraně práv a majetku správce, a to po dobu maximálně 6 měsíců od ukončení Vašeho zapojení v projektu C-Roads.

 1. ZPRACOVATELÉ ZAPOJENÍ DO PROJEKTU C-ROADS

Pro výše uvedené účely rovněž dochází jak ze strany Správců, tak ze strany dalších správců uvedených v článku 5 těchto Informací k využívání dalších zpracovatelů.

Další zpracovatelé však zpracovávají Vaše osobní údaje pouze na základě udělených pokynů a pro dosažení výše uvedených účelů. Jedná se především o:

 • České vysoké učení technické v Praze;
 • INTENS Corporation s.r.o; a
 • AŽD Praha s.r.o.

 

 1. JAKÁ MÁTE PRÁVA PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Stejně jako mají Správci svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte také Vy při zpracování Vašich osobních údajů určitá práva, která jsou stanovena a detailně vymezena právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Mezi tato práva patří:

7.1.        Právo požadovat přístup k osobním údajům

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. To vše jste se dozvěděli v těchto Informacích. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopie s přiměřeným poplatkem.

7.2.        Právo požadovat opravu osobních údajů

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

7.3.        Právo na požadovat výmaz osobních údajů

V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 1. a) Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali,
 2. b) odvoláte Váš souhlas se zpracováním osobních údajů a my nedisponujeme jiným právním titulem pro zpracování takových osobních údajů,
 3. c) využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže kapitola „Právo vznést námitku proti zpracování“) a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme, či že již žádný veřejný zájem, který by toto zpracování opravňoval, není,
 4. d) ukáže se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy, nebo
 5. e) obecně závazné předpisy nám uloží povinnost Vaše osobní údaje vymazat.

Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro:

 1. a) výkon práva na svobodu projevu a informace,
 2. b) splnění naší právní povinnosti,
 3. c) účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo
 4. d) určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

7.4.        Právo požadovat omezení zpracování osobních údajů

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit, když:

 1. a) popíráte přesnost osobních údajů, než bude zjištěno, jaké údaje jsou správné,
 2. b) Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli),
 3. c) Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
 4. d) vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole „Právo vznést námitku proti zpracování“. Po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.

7.5.        Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám dříve poskytli, můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodu. V takovém případě vaše osobní údaje smažeme, pokud tyto údaje nepotřebujeme pro jiné účely. Toto však neplatí v případech a v rozsahu, kdy souhlas se zpracováním není právním základem pro zpracování.

Vezměte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě dříve uděleného souhlasu před jeho odvoláním z vaší strany.

7.6.        Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám Vy sami poskytli a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na Vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích. Touto formou Vám tedy nemůžeme přenést vždy a za všech okolností údaje, které vedeme v listinné podobě.

7.7.        Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu či pro splnění úkolu ve veřejném zájmu. Vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali, či pokud takové důvody nebude představovat příslušný veřejný zájem.

7.8.        Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů ze strany Správců a dalších správců uvedených v článku 5 těchto Informací, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, můžete využít níže uvedené kontakty:

Identifikace správce osobních údajů   Pověřenec pro ochranu osobních údajů
O2 poverenec@o2.CZ
TMCZ osobni_udaje@t-mobile.cz
ŠKODA dpo@skoda-auto.cz
B-KOM podatelna@bkom.cz
DPMB rtomek@dpmb.cz
ŘSD dpo@rsd.cz

Vždy se prosím obracejte na konkrétního správce, který Vaše údaje primárně zpracovává (typicky Váš zaměstnavatel, pokud se řadíte mezi testery, kteří jsou zaměstnáni u některého ze společných správců). Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.

V případě, kdy se s žádostí o výkon svého práva obrátíte na některého ze společných správců, který není Vaším zaměstnavatelem, nemusí být takový správce schopen Vaší žádosti vyhovět. To však platí pouze u takového správce, který nemá povinnost uchovávat, zpracovávat či jinak získávat dodatečné informace za účelem Vaší identifikace. Obecně v takovém případě doporučujeme obrátit se přímo na Vašeho zaměstnavatele, který oznámí dalším příjemcům Vašich osobních údajů veškeré u něj uplatněné opravy, výmazy či omezení zpracování Vašich osobních údajů, není-li to nemožné či nevyžaduje-li to nepřiměřené úsilí.

7.9.        Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem rovněž není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

 

 1. AKTUALIZACE TĚCHTO INFORMACÍ

S ohledem na skutečnost, že tyto Informace o zpracování mohou být čas od času aktualizovány, uvádíme rovněž datum jejich poslední změny: 19. 2. 2020