Mezinárodní platforma C-Roads

C-Roads je společná celoevropská koordinační platforma pro zavádění C-ITS systémů na provozní úrovni, která slouží ke sdílení zkušeností a znalostí v této oblasti, koordinaci spolupráce a vývoje společných technických specifikací, které budou sloužit jako metodický základ pro všechny pilotní nasazení kooperativních systémů v rámci C-Roads.

Interoperabilita složek je pro integrovaný dopravní systém klíčová. Vzájemná komunikace systémů napříč státy a různými druhy dopravy je proto nezbytná na všech úrovních. Je klíčové definovat celounijní specifikace pro zavádění služeb, protože pouze tak se zajistí jednotné fungování C-ITS systémů v Evropě. Za tímto účelem byla v roce 2016 zřízena Platforma C-Roads, jejíž vznik iniciovala v prosinci 2015 Česká republika spolu s Rakouskem a Německem. Platforma sdružuje v současné době 19 pilotních projektů C-Roads včetně C-Roads Czech Republic.

Státy spolupracující v rámci platformy C-Roads

Důležitou roli hraje v rámci platformy také přeshraniční testování provozu, aby řidiči mohli využívat výhod komunikujících a spolupracujících systémů i za hranicemi své země. Zajištění inteligentní mobility překračující hranice států bez technických překážek a aktivity vedoucí k tomuto cíli pokládají základ pro tvorbu celoevropského využívání kooperativních systémů. Výzvou je integrování jednotlivých technologií do jedné jednotky s cílem zabezpečit přeshraniční spolupráci pro poskytování služeb takovým způsobem, aby byly použitelné jednotlivými uživateli bez ohledu na stát, ve kterém právě cestují.

Platforma C-Roads vypracovala systémové testy založené na společných komunikačních profilech a umožnila k nim plný přístup, což je plně v souladu s Evropskou strategií pro kooperativní inteligentní dopravní systémy (C-ITS), která doporučuje, aby iniciativy v oblasti zavádění C-ITS dokončily své komunikační profily C-ITS a zveřejnily je společně s testovacími a příslušnými validačními normami. Všechny zpracované technické specifikace pro nasazení služeb C-ITS na silniční síti jsou tedy veřejně dostupné.