O projektu

Základním cílem projektu C-Roads Czech Republic je implementovat nejnovější technologie založené na principu přímé komunikace mezi vozidly či vozidly a dopravní infrastrukturou. Projekt je součástí evropské Platformy C-Roads, jejímž cílem je vytvořit harmonizované prostředí pro přeshraniční využití C-ITS služeb. Mezi nejdůležitější očekávané přínosy plošného zavedení C-ITS patří snížení společenských nákladů vyplývající z nižšího počtu nebo závažnosti dopravních nehod. Dalším společenským přínosem C-ITS jsou pozitivní dopady na životní prostředí prostřednictvím zlepšení plynulosti dopravního provozu. Strategie zavádění ITS na období 2021-2027 přijatá vládou České republiky uvádí, že C-ITS bude mít významný dopad na zvýšení bezpečnosti dopravního provozu. Hlavním cílem je poskytovat spolehlivé služby C-ITS uživatelům dopravy. Z projektů, jako je C-Roads Czech Republic, dostává Ministerstvo dopravy cennou zpětnou vazbu a znalosti pro plošné zavádění C-ITS.

Smyslem projektu C-Roads Czech Republic je nasadit a ověřit v praxi na českých silnicích, ve městech, v prostředí městské hromadné dopravy a vybraných železničních přejezdech fungování kooperativních systémů ITS, aby bylo možné v případě potřeby systémy C-ITS doladit tak, aby navazující masové nasazení do ostrého provozu bylo bezproblémové. S nárůstem počtu vozidel vybavených C-ITS a následně také s postupným nasazováním plně automatizovaných silničních vozidel (tj. vozidel bez řidiče) se zvýší nároky na přenos dat v požadované kvalitě, čase a taky na jejich zabezpečení. Je tedy nutné vybudovat odpovídající infrastrukturu elektronické komunikace. V rámci plánování projektu C-Roads Czech Republic byla tato skutečnost zohledněna již při přípravě projektu, a proto jsou do něj zapojeny významné telekomunikační subjekty z České republiky.

„Projekt C-Roads Czech Republic je příkladem úspěšné spolupráce veřejného a soukromého sektoru.“

Projekt se nezabývá pouze vlastním technickým návrhem, implementací a pilotním provozováním kooperativních systémů ITS, ale tento provoz je také vyhodnocován za účelem stanovení technických specifikací, vytvoření podkladů k evropským normativním dokumentům a případně i pro oblast právních předpisů, oblast testování a zavádění bezpečnostních prvků pro C-ITS systémy.

Nedílnou součástí řešení projektu jsou také integrační práce vedoucí k vytvoření národní C-ITS platformy, která umožní výměnu dat mezi partnery projektu a dalšími organizacemi (národními i mezinárodními). Vybudovaná národní platforma je poskytnuta zahraničním partnerům pro mezinárodní testování v rámci platformy C-Roads, během kterého se ověřuje interoperabilita systému mezi jednotlivými výrobci HW, poskytovateli služeb apod.

Projekt C-Roads Czech Republic je spolufinancován Evropskou unií z Nástroje pro propojení Evropy (CEF) – sektor Doprava, číslo grantové dohody INEA/CEF/TRANS/1150948.

Unikátní testování a nasazení C-ITS v Česku

V současné době běží v Evropě 19 pilotních projektů C-Roads. Oproti dalším evropským projektům je C-Roads Czech Republic unikátní v tom, že řeší problematiku nasazení kooperativních systémů ITS na zabezpečených železničních přejezdech a na technicky nezabezpečených přejezdech na jednokolejné meziměstské tramvajové trati Ostrava – Poruba – Kyjovice – Budišovice. Na rozdíl od ostatních pilotních oblastí řeší C-Roads Czech Republic také problematiku nasazení systémů C-ITS do vozidel městské hromadné dopravy.

Více informací naleznete v sekci Pilotní lokality.

Koordinátorem projektu C-Roads Czech Republic je Ministerstvo dopravy ČR.

Níže uvedení partneři projektu jsou zodpovědní za realizaci:

Více informací naleznete v rubrice Partneři.

Rozpočet projektu C-Roads Czech Republic je 15,47 mil. EUR, přičemž 85 % uznatelných nákladů je financováno z Nástroje pro propojení Evropy (CEF Transport) z víceletého pracovního programu Evropské unie. Zbylých 15 % nákladů nesou partneři projektu.