Pilotní lokality

Projekt C-Roads Czech Republic je geograficky i časově rozdělen do následujících pilotních lokalit (tzv. DT – Deployment & Test):

DT0

Jde o rozšíření již existujícího projektu nasazení systémů C-ITS (projekt Mirošovice – Rudná, tzv. MIRUD) na pražském okruhu (D0) a přilehlých úseků dálnic D5 a D1. Tato zařízení jsou považována za základní stavební kámen pro nasazování a ověřování dalších fází projektů (DT1 a DT3). Protože Ředitelství silnic a dálnic ČR pro zajištění jejich provozu vybudovalo tzv. C-ITS back office, což je centrální prvek celého systému, koordinuje se zde většina dat, která se dále distribuují do C-ITS prvků na nižší úrovní nebo do dopravních řídících center. Za účelem zvýšení pokrytí a přístupnosti služeb byly tyto úseky vybaveny technologií ITS G5, které spolupracují se stávající LTE technologiemi.

DT1

D1 BRNO. Tato etapa se týká části dálnice D1 v okolí města Brna. Ředitelství silnic a dálnic ČR společně s mobilními operátory vybaví dané úseky C-ITS technologiemi postavenými na tzv. hybridní komunikaci, tj. kombinaci standardních mobilní sítí (LTE) a technologie na vyhrazené frekvenci na bázi WiFi (ITS-G5). Řidiči zde budou varováni před pracemi na silnici, stojícími či pomalu jedoucími vozidly a budou jim přímo do vozidel posílány informace z proměnného dopravního značení.

Postup řešení v roce 2019: ŘSD uzavřelo smlouvu s dodavatelem v listopadu 2018 a do konce roku 2018 byla implementována etapa 1 projektu, spočívající v instalaci a zprovoznění RSU jednotek na vybraných lokalitách dálnice D1 a OBU/RVU jednotek do vybraného osobního a nákladního vozidla Střediska správy a údržby (SSÚD). Fáze 2 projektu byla zahájena po ukončení období zimní údržby v dubnu 2019. Aktuálně probíhají instalace zbývajících RSU jednotek na dálnici D1 (celkem 25 jednotek), RVU jednotek do mobilních vozíků a nákladních vozidel SSÚD Chrlice (celkem 63 jednotek) a OBU jednotek do osobních vozidel SSÚD Chrlice (celkem 6 jednotek). Instalace C-ITS technologií budou dokončeny v červnu 2019 a následně bude zahájeno testování komunikace v rámci projektu C-ROADS CZ.

DT2

BRNO – MĚSTO. Společnost Brněnské komunikace ve spolupráci s mobilními operátory O2 Czech Republic a T-Mobile Czech Republic rozmístí podél svých komunikací C-ITS systémy založené na hybridní komunikaci. Řidiči budou např. varováni před blížícím se vozidlem integrovaného záchranného sboru nebo před vozidlem projíždějícím křižovatkou na červenou. Město naopak získá lepší přehled o aktuálním provozu ve městě.

Postup řešení v roce 2019: BKOM ve veřejné zakázce vybral dodavatele C-ITS technologie, se kterým byla uzavřena smlouva v říjnu 2018 a implementace projektu DT2 byla zahájena. Zakázka byla fyzicky předána 29. dubna 2019 a 12. června 2019 úspěšně skončil ověřovací provoz pro převzetí díla. Tím došlo k ukončení etapy č. 1 a začne provádění komplexních testů dodaného systému v rámci etapy č. 2. Tato etapa bude ukončena podpisem akceptačního protokolu a začne poslední etapa č. 3 (plánovaný začátek 1. červenec 2019). Během této etapy bude probíhat testování v rámci projektu C-ROADS CZ.

DT3

DÁLNICE D1, D5, D11, I/52/D52. Ředitelství silnic a dálnic ČR ve spolupráci s mobilními operátory O2 Czech Republic a T-Mobile Czech Republic vybaví C-ITS technologiemi desítky kilometrů výše uvedených dálnic D1, D5 a D11, díky čemuž se ČR napojí na mezinárodní C-ITS koridor spojující města Rotterdam, Frankfurt nad Mohanem a Vídeň. Kromě služeb poskytovaných na D1 kolem Brna budou řidiči v těchto úsecích varováni také např. před stojící kolonou, přijíždějícím vozidlem IZS nebo před možným výskytem náledí či jiných nepříznivých klimatických jevů.

Postup řešení v roce 2019: ŘSD v návaznosti na veřejnou zakázku a výběr dodavatele zahájilo implementaci etapy 1 v září 2018. V rámci první etapy ukončené v prosinci byly nainstalovány a otestovány RSU jednotky na vybraných lokalitách dálnic D5 a D11 a OBU/RVU jednotky do vybraného osobního a nákladního vozidla Střediska správy a údržby (SSÚD). Fáze 2 projektu byla rovněž zahájena po ukončení období zimní údržby v dubnu 2019. V rámci fáze 2 probíhají instalace zbývajících RSU jednotek na dálnicích D5 a D11 (celkem 54 jednotek) a instalace vozidlových jednotek do nákladních a osobních vozidel a mobilních vozíků vybraných SSÚD (celkem 164 C-ITS jednotek). Implementace jednotek budou dokončeny v září 2019 a následně budou provedeny testy C-ITS technologie.

DT4

DOPRAVNÍ PODNIKY OSTRAVA A PLZEŇ. Společnost INTENS Corporation ve spolupráci s místními dopravními podniky a také mobilními operátory otestuje využití C-ITS systémů pro účely městské hromadné dopravy. Kromě jednotek umístěných na infrastruktuře budou ITS jednotkami vybavena i samotná vozidla MHD. Řidiči silničních vozidel budou varováni před nebezpečím střetu s projíždějící tramvají, před zvýšeným nebezpečím pohybu chodců ve vozovce v okolí zastávek a pozornost bude také věnována preferenci MHD na křižovatkách.

Postup řešení v roce 2019: na konci roku 2018 byly nainstalovány a zprovozněny RSU jednotky v Ostravě (5 ks) a Plzni (1 ks). V Ostravě byl vybaven OBU jednotkou také jeden autobus. Během dubna 2019 byly OBU jednotkou vybaveny tři tramvaje a jeden trolejbus v Ostravě a tři tramvaje v Plzni. V průběhu dubna byla do Plzně naistalována další RSU jednotka, která je propojená s řadičem světelné signalizace a v současné době probíhá na této křižovatce ověřování použitelnosti C-ITS technologie pro preferenci MHD na světelně řízených křižovatkách. Zároveň na této křižovatce probíhá testování vysílání C-ITS zpráv pro řidiče s informací o tvaru křižovatky a aktuálních stavech světelné signalizace pro jednotlivá ramena křižovatky.

DT5

ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY. Společnost SŽDC spolu s projektovým partnerem společnostní AŽD Praha vybaví dva vybrané železniční přejezdy v Pardubickém kraji C-ITS technologiemi. Přijíždějící řidiči tak přímo do vozidla dostanou informaci o blížícím se železničním přejezdu vč. případné výstrahy, je-li přejezd vybaven signalizačním zařízením.

Postup řešení v roce 2019: SŽDC ve spolupráci s AŽD v loňském roce zahájili implementaci C-ITS systému na dvou vybraných železničních přejezdech s předpokladem dokončení v červenci 2019. Současně je posuzována implementace C-ITS technologie na dvou dodatečných přejezdech.

DT6

PŘESHRANIČNÍ TESTOVÁNÍ. Cílem této etapy je ověřit, zda vybudované systémy a poskytované služby v ČR splňují mezinárodní standardy a jsou tedy vzájemně interoperabilní se systémy v okolních evropských zemích. Bude provedeno několik reálných testů, kdy vozidla vybavená C-ITS technologiemi přejedou z jednoho státu do druhého, přičemž bude ověřována funkčnost poskytovaných služeb.

Postup řešení v roce 2019: přeshraniční testování se týká napojení dálnic D5 a A6 na česko-německé státní hranici a silnic I/52 a E59 na česko-rakouské státní hranici. ŘSD je zodpovědné za implementaci ITS G5 technologie pro testování na česko-německé hranici. Pro tento účel bude osazena RSU jednotkami část dálnice D5 v blízkosti hranic v rámci etapy 2 projektu DT3. Testování tak bude možné realizovat v posledním čtvrtletí roku 2019, přičemž testovací plány pro tuto technologii budou k dispozici od června 2019.

Další související aktivity

Co se týče napojení silnic I/52 a E59, služby založené na technologii LTE budou nabízené mobilními operátory O2 a T-Mobile. Přístup k provedení přeshraničního testování touto technologií bude připraven v rámci TF5. Dle aktuálního plánu WG2 budou testovací plány pro hybridní komunikaci k dispozici v prosinci 2019. Poté bude možné zahájit testování.

V rámci projektu C-Roads CZ byly také dokončeny veškeré tendry nezbytné pro zajištění C-ITS služeb ze strany mobilních operátorů O2 a T-Mobile. V roce 2018 O2CZ implementovalo back-office, integrační platformu a mobilní aplikaci a zajistilo sestavení standardů bezpečnosti pro C-ITS komunikaci. TMCZ zahájil testování LTE-V technologie a dokončil implementaci back-office a mobilní aplikace využívající data z kooperativních C-ITS systémů.. Je zahajováno testování v rámci pilotních lokalit DT1-DT6.