Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /web/htdocs5/telematixcz/home/www/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 6230
C-ROADS | C-Roads

C-ROADS

Základním cílem projektu C-Roads Czech Republic je implementovat nejnovější technologie založené na principu přímé komunikace mezi vozidly či vozidly a dopravní infrastrukturou. Na základě praktických poznatků z tohoto projektu by mělo v budoucnosti dojít mj. k úpravě příslušné legislativy, aby bylo možné spolupracující systémy ITS (C-ITS) uvádět postupně do širší praxe bez technických bariér. Projekt je součást evropské platformy C-Roads, jejímž cílem je vytvořit harmonizované prostředí pro přeshraniční využití C-ITS služeb a připravit tak prostředí pro nástup autonomních vozidel. Využití nových technologií přispěje k vyšší bezpečnosti na silnicích, plynulejší a efektivnější dopravě. Nezanedbatelné bude i snížení emisí. Změny budou mít pozitivní vliv na evropskou ekonomiku, která potřebuje bezpečný, spolehlivý a efektivní dopravní systém.

Smyslem projektu C-Roads Czech Republic je ověřit v praxi na českých silnicích a vybraných železničních přejezdech fungování spolupracujících systémů ITS.  Se vzrůstajícím objemem vozidel využívajících spolupracující systémy ITS a následně také s postupným nasazováním autonomních silničních vozidel (tj. vozidel bez řidiče) se zvýší nároky na přenos dat v požadované kvalitě, čase a taky jejich zabezpečení. Bude tedy nutné vybudovat vhodnou telekomunikační infrastrukturu. V rámci plánování projektu C-Roads Czech Republic bylo toto zohledněno a projektu se účastní všichni významní telekomunikační hráči v České republice.

„Projekt C-Roads Czech Republic je příkladem unikátní spolupráce soukromého a veřejného sektoru.“

Projekt se nezabývá pouze vlastním technickým návrhem, implementací a pilotním provozováním kooperativních systémů, ale tento provoz vyhodnotí pro stanovení technických specifikací, pro vytvoření podkladů k evropským normativním dokumentům a případně i pro oblast právních předpisů, oblast testování a zavádění bezpečnostních prvků pro C-ITS systémy.

Nedílnou součástí řešení národního projektu jsou také integrační práce vedoucí k vytvoření národní C-ITS platformy, která umožní výměnu informací mezi partnery projektu a dalšími organizacemi (národními i mezinárodními). Vybudovaná národní platforma bude poskytnuta pro mezinárodní testování v rámci platformy C-Roads zahraničním partnerům, během které dojde k ověření interoperability systému mezi jednotlivými výrobci HW, poskytovateli služeb apod.

Projekt C-Roads Czech Republic je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF) – sektor Doprava, číslo grantové dohody INEA/CEF/TRANS/1150948.

Unikátní testování v České republice

V současné době běží v Evropě šestnáct pilotních projektů C-Roads. Oproti dalším evropským projektům je projekt C-Roads Czech Republic unikátní v tom, že řeší problematiku nasazení kooperativních systémů ITS na zabezpečených železničních přejezdech a na nezabezpečených přejezdech na jednokolejné meziměstské tramvajové trati Ostrava-Poruba – Kyjovice-Budišovice. Na rozdíl od ostatních zemí řeší také problematiku nasazení systémů C-ITS do vozidel městské hromadné dopravy. Více o jednotlivých projektech realizovaných v České republice naleznete v sekci Pilotní lokality.

Koordinátorem projektu je Ministerstvo dopravy ČR. Partnery projektu jsou Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, AŽD Praha s.r.o., České vysoké učení v Praze – Fakulta dopravní, Brněnské komunikace a.s., O2 Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. a INTENS Corporation s.r.o.

Rozpočet projektu je 18,9 mil. EUR, přičemž 85 % uznatelných nákladů je financováno z Nástroje pro propojení Evropy (CEF Transport) z víceletého pracovního programu Evropské unie. 15 % nákladů nesou partneři projektu.

PILOTNÍ TESTOVÁNÍ

V rámci projektu C-Roads Czech Republic se rozšíří pokrytí ITS koridoru ze silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) po dálnici D5 do Plzně a po dálnici D11 do Hradce Králové. Dále bude vybavena část dálnice D1 v okolí Brna. Projekt však není zaměřen pouze na dálnice. Město Brno prostřednictvím jím vlastněné společnosti Brněnské komunikace a.s. v úzké spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR nastaví v rámci projektu systematický přístup k zavádění kooperativních systémů ve městě a vytvoří podmínky pro jejich efektivní nasazení. Cíleno bude zejména na optimalizaci dopravních toků na území města Brna, se zvláštním zřetelem na páteřní a tranzitní tahy. 

V rámci projektu bude také testováno využití systémů C-ITS v městské hromadné dopravě, a to konkrétně v Plzni a v Ostravě, kde se dopravní podniky zavázaly poskytnout pro účely testování svá vozidla a infrastrukturu. V případě Ostravy bude také testováno varování řidiče jedoucího k přejezdu před přijíždějící tramvají, zvláště na jednokolejné meziměstské tramvajové trati. Výsledky mohou být využity při budování vlakotramvaje (tram-train) v ČR – systému umožňujícího přejíždění vozidel z železniční tratě na tramvajovou trať, popřípadě pro jízdu drážních vozidel po trati, která má smíšené rysy (například železniční trať vedená obcí po ulici).

Testování je plánováno také na vybraných železničních přejezdech, přičemž Správa železniční dopravní cesty, státní organizace vyčlenila pro tyto účely dva zabezpečené přejezdy v Pardubickém kraji s cílem zvýšit bezpečnost a snížit tak počet zraněných a usmrcených lidí v důsledku střetu vlaku se silničním dopravním prostředkem informováním řidičů vozidel v blízkém okolí přejezdu o blížícím se vlaku.

Více k dílčím projektům naleznete v sekci Pilotní lokality.