Typy C-ITS systémů

Kooperativní ITS systémy umožňují přímou komunikaci mezi vozidlovou jednotkou (OBU, z angl. on-board unit) a jednotkou umístěnou v jiném vozidle nebo zařízení na dopravní infrastruktuře (RSU, z angl. road site unit). Informace se přenášejí prostřednictvím specifické mikrovlnné technologie krátkého dosahu, která operuje na frekvenci 5.9 GHz (toto frekvenční pásmo bylo celosvětově vyhrazeno pro bezpečnostní aplikace) nebo sítí 3G/4G mobilních operátorů.

Kooperativní ITS systémy

Podle způsobu komunikace (výměny dat) se kooperativní systémy C-ITS dělí na:

  • vozidlo-vozidlo (V2V),
  • vozidlo-infrastruktura (V2I),
  • infrastruktura-vozidlo (I2V),
  • infrastruktura-infrastruktura (I2I).

Koncept V2V – komunikace typu V2V slouží k předávání informací přímo mezi jednotlivými vozidly. Každé vozidlo je zároveň vysílač i přijímač a kdykoliv, když přijme relevantní zprávu ji ihned rozešle všem vozidlům v dosahu. K hlavním aplikacím V2V kooperativních systémů patří upozornění na dopravní zácpy, na pomalu jedoucí (např. vozidla údržby) nebo stojící vozidla (např. vozidla stojící kvůli zácpě nebo kvůli technické závadě) a dále upozornění na přibližující se vozidla IZS s právem přednostní jízdy jedoucí k zásahu.

Koncept V2I a I2V – komunikace typu V2I a I2V nalézá uplatnění zejména při varování před nebezpečím, upozornění na (dočasnou) práci na silnici nebo informování o nepříznivých meteorologických podmínkách, například o námraze na vozovce. Také lze tento typ komunikace využít k předání informací do palubní jednotky vozidla o aktuálním zobrazení významu výstražných nebo zákazových (proměnných) dopravních značek a světelných signálů apod.

Koncept I2I – komunikace typu I2I je využitelná zejména k předávání výše uvedených informací mezi jednotlivými komunikačními uzly a jejich následnému předání do vozidel pomocí systémů I2V.

Fáze zavádění C-ITS

Komunikace

Pro komunikaci mezi jednotlivými vozidly nebo se zařízeními umístěnými podél dopravní sítě se v současnosti nejvíc nabízí využití hybridní komunikace na bázi kombinace ETSI ITS-G5 a již existujících mobilních sítí (mobilní datové 3G/4G sítě), v budoucnu je možné také využití 5G. Velký důraz je kladen na ochranu stávajících i budoucích aplikací proti rušícímu signálu (jamming, spoofing). Telekomunikační operátoři podporující služby C-ITS budou odpovídajícím způsobem také řídit zatížení sítě pro služby C-ITS s ohledem na zásadní aspekt, a to je zajištění bezpečnosti silničního provozu a ochranu osobních údajů.