Představení projektu

C-Roads je celoevropský pilotní projekt, který má za úkol nasadit novou C-ITS technologii (kooperativní inteligentní dopravní systémy, kde probíhá datová výměna mezi auto-auto a auto-infrastruktura) v reálném provozu na vymezených úsecích silniční sítě České republiky.

 

„Projekt C-Roads Czech Republic je příkladem unikátní spolupráce soukromého a veřejného sektoru.“

Interoperabilita složek je pro integrovaný dopravní systém klíčová. Vzájemná komunikace systémů napříč státy a různými druhy dopravy je proto nezbytná na všech úrovních. Je klíčové definovat celounijní specifikace pro zavádění služeb, protože pouze tak zajistíme jednotné fungování C-ITS systémů v Evropě. Za tímto účelem byla v r. 2016 zřízena platforma C-Roads, jejíž vznik iniciovala v prosinci 2015 Česká republika spolu s Rakouskem a Německem.

C-Roads jako společná koordinační platforma pro zavádění C-ITS systémů na provozní úrovni slouží ke sdílení zkušeností a znalostí v této oblasti, koordinaci spolupráce a vývoje společných technických specifikací, které budou sloužit jako metodický základ pro všechny pilotní nasazení kooperativních systémů v rámci C-Roads.

Platforma sdružuje státy realizující projekty C-Roads (Česká republika, Rakousko, Německo – spolkové země Dolní Sasko a Hesensko, Slovinsko, Belgie / Vlámsko (Flandry) a Francie) a také státy realizující projekt InterCor, zaměřeného spíše na využití kooperativních systémů pro silniční nákladní vozidla (Nizozemské království, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Belgie / Vlámsko (Flandry) a Francie).

Důležitou roli hraje v rámci platformy také přeshraniční testování provozu, aby řidiči mohli využívat výhod komunikujících a spolupracujících systémů i za hranicemi své země. Zajištění inteligentní mobility překračující hranice států bez technických překážek a aktivity vedoucí k tomuto cíli pokládají základ pro tvorbu celoevropského využívání kooperativních systémů. Výzvou je integrování jednotlivých technologií do jedné jednotky s cílem zabezpečit přeshraniční spolupráci pro poskytování služeb takovým způsobem, aby byly použitelné jednotlivými uživateli bez ohledu na stát, ve kterém právě cestují.

Platforma C-Roads by měla do jednoho roku od zahájení projektu začít vypracovávat systémové testy založené na společných komunikačních profilech a umožnit k nim plný přístup, což je plně v souladu s Evropskou strategií pro spolupracující kooperativní inteligentní dopravní systémy (C-ITS), která doporučuje, aby iniciativy v oblasti zavádění C-ITS dokončily své komunikační profily C-ITS a zveřejnily je společně s testovacími a příslušnými validačními normami. Všechny zpracované technické specifikace pro nasazení služeb C-ITS na silniční síti budou tedy veřejně dostupné.

Unikátní testování v České republice

V současné době běží v Evropě osm pilotních projektů C-Roads – kromě České republiky také v Rakousku, Belgii, Francii, Německu, Nizozemí, Slovinsku a Velké Británii. Oproti dalším evropským projektům je projekt C-Roads Czech Republic unikátní v tom, že řeší problematiku nasazení kooperativních systémů ITS na zabezpečených železničních přejezdech a na nezabezpečených přejezdech na jednokolejné meziměstské tramvajové trati Ostrava-Poruba – Kyjovice-Budišovice. Na rozdíl od ostatních zemí řeší také problematiku nasazení systémů C-ITS do vozidel městské hromadné dopravy. Více o jednotlivých projektech realizovaných v České republice naleznete v sekci Pilotní lokality.

Více o evropské platformě C-Roads naleznete zde: www.c-roads.eu