Cíle projektu

Mezi hlavní cíle projektu patří zvýšení bezpečnosti v silničním provozu, ochrana zdraví a osob, snížení nehodovosti a zvýšení plynulosti dopravy. Unikátním cílem projektu je testování C-ITS v železničním provozu a ve veřejné hromadné dopravě.  Tyto cíle se budou naplňovat skrze testovací scénáře, které plánujeme realizovat v letech 2018-2019.

Smyslem projektu C-Roads Czech Republic je ověřit v praxi na českých silnicích a vybraných železničních přejezdech fungování spolupracujících systémů ITS. Základním cílem je implementovat nejnovější technologie založené na principu přímé komunikace mezi vozidly či vozidly a dopravní infrastrukturou. Na základě praktických poznatků z tohoto projektu by mělo v budoucnosti dojít mj. k úpravě příslušné legislativy, aby bylo možné spolupracující systémy ITS uvádět postupně do širší praxe bez technických bariér.

Projekt C-Roads Czech Republic si klade si za cíl harmonizaci a spolupráci při zavádění systémů C-ITS v členských státech Evropy. Projekt je spolufinancován z Nástroje pro propojení Evropy (CEF Transport). Koordinátorem projektu je Ministerstvo dopravy ČR. Partnery projektu jsou Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa železniční dopravní cesty, AŽD Praha s.r.o., ČVUT v Praze – Fakulta dopravní, Brněnské komunikace a.s., O2 Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. a INTENS Corporation s.r.o. Dále se na projektu bude účastnit Vodafone Czech Republic a.s., a to v rámci konzultací technického řešení. K účasti na projektu se zavázala i společnost ŠKODA Auto a.s. Do projektu se zapojily i dopravní podniky měst Ostravy a Plzně.

Se vzrůstajícím objemem vozidel využívajících spolupracující systémy ITS a následně také s postupným nasazováním autonomních silničních vozidel (tj. vozidel bez řidiče) se zvýší nároky na přenos dat v požadované kvalitě, čase a taky jejich zabezpečení. Bude tedy nutné vybudovat vhodnou telekomunikační infrastrukturu. V rámci plánování projektu C-Roads Czech Republic bylo toto zohledněno a projektu se účastní všichni významní telekomunikační hráči v České republice.

Projekt se nezabývá pouze vlastním technickým návrhem, implementací a pilotním provozováním kooperativních systémů, ale tento provoz vyhodnotí pro stanovení technických specifikací, pro vytvoření podkladů k evropským normativním dokumentům a případně i pro oblast právních předpisů, oblast testování a zavádění bezpečnostních prvků pro C-ITS systémy.

Nedílnou součástí řešení národního projektu jsou také integrační práce vedoucí k vytvoření národní C-ITS platformy, která umožní výměnu informací mezi partnery projektu a dalšími organizacemi (národními i mezinárodními). Vybudovaná národní platforma bude poskytnuta pro mezinárodní testování v rámci platformy C-Roads zahraničním partnerům, během které dojde k ověření interoperability systému mezi jednotlivými výrobci HW, poskytovateli služeb apod.